Qui es pot treure el permís B?

Tot espanyol o resident legal a Espanya major de 18 anys, que superi un reconeixement mèdic psicotècnic, aprovi les proves teòriques i pràctiques exigides i no estigui privat d’obtenir el permís de conducció per sentencia judicial ferma o resolució administrativa.

 

Quina documentació s’ha de presentar?

Per a poder presentar-se a examen serà necessari entregar la següent documentació:

 • 4 Fotos mida carnet.
 • Fotocopia de DNI o TARGETA DE RESIDENCIA vigent.
 • Certificat Mèdic Psicotècnic.

Estrangers Comunitaris:

 • 4 Fotos mida carnet.
 • NIE vigent o Certificat de Ciutadania Europea. Si té més de 6 mesos de residència, presentar a més a més l’empadronament on figurin els 6 mesos.
 • Passaport o DNI del país que procedeixi.
 • Certificat Mèdic Psicotècnic.
 • Hauran de registrar previament el seu permís de conduir, si en disposa d’algun, abans d’optar a un altre permís.

Estrangers no Comunitaris:

 • 4 Fotos mida carnet.
 • NIE vigent, obligatori per a la primera presentació.
 • Certificat Mèdic Psicotècnic.
 

A quantes convocatories dóna dret cada expedient?

Si s’aprova l’examen teòric a la primera, queden 2 oportunitats per a l’examen pràctic. Si s’aprova l’examen teòric a la segona, queda 1 oportunitat per a l’examen pràctic.

 

Quins terminis hi ha per aprovar?

Si l’alumne resulta APTE a l’examen teòric, aquest disposarà d’un termini improrrogable de 2 anys per a presentar-se i aprovar el pràctic. En cas de no aconseguir-ho en aquest termini de temps, l’alumne perdrà l’ APTE teòric, havent de tornar a presentar-se a aquesta prova.

 

En què consisteix l’examen teòric?

En l’actualitat, l’examen de la prova teòrica consta d’un test amb 30 preguntes, disposant de 30 minuts per a poder realitzar-lo, i essent declarat APTE quan es cometin 3 o menys errors. El resultat es comunica a l’autoescola el dia següent laboral, podent ser consultat també a través de la pàgina de la DGT, i a través de l’enllaç que està disponible en aquesta pàgina web.

 

Quina validesa té l’ Expedient?

A partir del 9 de Desembre de 2009 la validesa d’un Expedient és de 6 mesos. El termini es computarà només en el cas de que existeixi un NO APTE en la prova.

 

Quins terminis hi ha entre convocatòries?

Per a poder presentar-se a examen l’aspirant, entre la segona i tercera convocatòria, s’haurà d’esperar 12 dies naturals, essent 18 dies el termini que s’haurà d’esperar com a mínim per a presentar-se en la següent i successives convocatòries.

 

En què consisteix l’examen pràctic?

L’examen pràctic és una prova que dura aproximadament 25 minuts. Es realitza en carreteres obertes al transit, com en autopistes, autovies i carreteres convencionals, així com en el casc urbà de les poblacions més pròximes a Granollers, on està situat el Centre d’ Exàmens de la Prefectura Provincial de Trànsit. L’alumne anirà acompanyat al doble comandament pel seu professor i, en la part posterior del vehicle, per l’Examinador de la Prefectura Provincial de Trànsit. Un alumne resultarà NO APTE en l’examen pràctic si comet les faltes que es detallen o més en qualsevol de les següents convinacions:

 • 10 faltes lleus.
 • 5 faltes lleus i 1 deficient.
 • 2 faltes deficients.
 • 1 falta eliminatòria.